Studie om läkares körvanor.

Ibland kommer det studier som vi undrar hur vi hade klarat oss utan. Här en studie publicerad i Brittish Medical Journal. Studien från USA berör bland snabbkörning hos specialistläkare och där psykiatriker ”vinner” med att köra snabbt och snabbast. Författarna nämner att det finns en föreställning om att personligheten spelar en roll vid val av specialisering hos läkare.

För lite fysisk aktivitet för svenska barn

Intressant artikel i Dagens Medicin där framkommer att svenska barn och ungdomar inte når upp tillrekommendation som anges av världshälsoorganisationen, WHO, angående motion. Enligt docent från GIH, Örjan Ekblom, finns flera vetenskapliga studier som visat att stillasittande i sig inte är ett stort hälsoproblem utan det viktiga är snarare just avsaknaden av fysisk aktivitet för barn och unga. Just flickor anses också vara de som är mindre fysiskt aktiva. Naturligtvis har föräldrar ett stort ansvar här då skolan endast erbjuder 1-2 två idrottspass per vecka.

Avslappning

En klassisk avslappning av Une Ståhl. Enkel att följa och lära sig. Rekommenderas för personer som är stressade, spända och även för patienter med smärtproblematik.

Kiropraktik kritiseras av kiropraktor

En intressant och lärorik video med Alan Alda som reporter där en kiropraktor kritiserar delar av kiropraktikens metoder. Information om kiropraktikens historia ges också.  Till en början måste alla behandlingsmetoder vara mer kritiska till deras egna tekniker för undersökning och behandling. Självklart gäller det således inte bara kiropraktik.

En del saker som nämns i videon är vad tyvärr patienter tror är effekten av ledmanipulation eller justering (adjustment på engelska) där just uppfattningen av att felställningar av skelettdelar kan inträffa och åtgärdas. Olyckligtvis finns det hybris även hos vissa kiropraktorer där man tror på att kiropraktik är lösningen för alla möjliga besvär och inte bara smärtor och stelhet från rörelseapparaten.

Läkare inom allmänmedicin drabbade av stress

Läkare inom allmänmedicin som primärt finns på vårdcentraler är enligt en artikel i Läkartidningen hårt drabbad av stress. Läkare inom denna specialitet är mesta frekvent drabbad av utmattningssyndrom. Psykiatrikern Alexander Wilczek berättar säger följande: ”New public management är skitdåligt som metod för att styra sjukvård. Om inte det är huvudproblemet så är det i alla fall en viktig anledning till ökningen av stressrelaterad psykisk sjukdom hos sjukvårdare.” I artikeln framkommer hur i ett projekt kring utmattningssyndrom där andel läkare ökat med över 20 procent.

Han säger även följande tänkvärda meningar: ”Man pratar om sjukvårdsproduktion, men vad är egentligen själva produkten? Vår verksamhet ska leda till att människor blir friska eller att deras lidande åtminstone ska minska. Det är ingen produkt!”

En annan artikel i samma tidning tar upp situationen i Kronoborgslän där 18 procent av läkarna inom primärvården uppvisar tecken på utmattningssyndrom.

I samma tidning kan man även läsa om sjukskrivningar bland läkare uppgår till ungefär 20 procent.

Naturligtvis kan detta förklara att vårdcentraler har brist på vårdcentralar. Arbetsmiljön för läkarna får anses vara bristfällig.

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Primärvård och frustration hos distriktsläkare

En bra artikel skriven av läkare Bengt Jönsson känns fortfarande aktuell. Ganska intressant är det nämns att Sverige har flest läkare per invånare i EU men andelen läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin är förhållandevis låg jämfört med andra länder. Något fel kan man anse det är vad gäller organisation och system men hänsyn till vårdköer som finns till specialistsjukvården. Vore intressant och veta hur specialistsjukvården i andra EU-länder fungerar jämfört med Sverige.

Många vårdcentraler väljer att avlasta läkarna med att fysioterapeuter/sjukgymnaster tar emot patienter först när det gäller besvär från rörelseapparaten. Samtidigt finns det sjuksköterskor och distriktsköterskor på vårdcentraler som träffar patienter först men även triagerar. Sedan söker patienter även vårdgivare och terapeuter som inte är på vårdcentraler vilket rimligen också avlastar vårdcentralernas läkare. Sedermera kan det tänkas att tjänster som erbjuder digitala tjänster med bland annat läkarkontakt vilket också avlastar läkare på fysiska vårdcentraler.

Komplementärmedicin i svensk hälsovård

En utredning beställd av regering om alternativ- och komplementärmedicin har nylingen blivit färdig. Utredning är på över 600 sidor och du finner den här Komplementär- och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, dialog. SOU 2019:15

Jag har sammanfattat en del av utredningen och har även tagit lite åsikter kring utredningen.

Sammanfattning av några av utrednings förslag

Förslagen ska ge bättre underlag för välinformerade val om man överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen ska också tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård.

För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM motsvarande cirka 1–2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Socialstyrelsen rekommenderas även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och sjukvårdspersonal.

En riktlinjde för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara ursprungsneutral. Komplementärmedicinska metoder bör alltså tas upp i hälso- och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår man att utvärdera komplementära metoder som skulle kunna vara aktuella.

Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till neutral information om komplementär och alternativ vård. Utredningen förelsår att en flik skapas på Vårdguiden där Socialstyrelsen ska vara källägare till informationen. Information med ur ett konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets webbsida.

Ett förbud föreslås för KAM-utövare att utreda och behandla allvarlig sjukdom, sjukdom vid graviditet och psykisk sjukdom. Symtomlindrande åtgärder ska däremot vara tillåtna.

Det föreslås även ett förbud mot att utreda och behandla sjukdomar hos barn under femton års ålder men symtomlindrande åtgärder ska vara tillåtna.

Ny lag om bestämmelse kring straffansvar för terapeut som inte bara uppsåtligen orsakar skada eller fara för skada, utan även för den terapeut som är oaktsam vilket leder skada. Brister i erfarenhet eller kunskap ska inte befria terapeuten från ansvar.

Reflektion

Det är inte första utredning som görs om KAM och en utredning för mer än 10 år sedan hade förslag på ett register över olika terapeuter inom KAM vilket det inte ledde till något. En utredning är inget annat än förslag och det är oklart vad som kommer ske. Personligen anser jag att en del saker som tas upp är meningsfullt men utredningar vidhåller att man inte har definierat vad räknas till KAM och detta blir nog något bör ske först. En del metoder som exempelvis massage och akupunktur användas idag av såväl legitimerade vårdgivare som terapeuter utan legitimation. Sedan handlar det också om syften med användning av viss behandlingsmetod. Används till exempel akupunktur för smärtlindring eller för att behandla invärtesmedicinska sjukdom? Vad räknas till allvarlig sjukdom? Nuvarande lagstiftning tar upp cancer, diabetes, sjukdomar vid graviditet och smittosamma sjukdomar.

Akupunktur är metod som använd av såväl legitimerade vårdgivare som KAM-terapeuter.


Jag tolkar det som att utredning egentligen vill bland annat ställa högre krav på utövare inom KAM vilket i sin tur även kräver utbildningsarrangörer behöver förbättras evidensbaserad förhållningssätt. I utredning nämns att det bara majoriteten av utbildningarna i Sverige inom KAM sker utan statlig tillsyn men där en massageterapeututbildning sker via Yrkeshögskola.

Malmö den 5 juli 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Dry needling – skräcknålsbehandling

Kom över ett par artiklar i Aftonbladet om hur en sjukgymnast för landslaget i handboll behandlade skadade idrottare med en skräcknål och samma sensationsjournalistik tar upp ”skräcknålen” igen. När man läser artiklarna förstår man att det är en form av dry needling och nålar som används motsvarar de som vi använder där längden på nålen avgörs av vilken muskel som ska behandlas och patientens kroppskonstitution. Nackdelen med rubriker som dessa är ovetande patienter kan få en ganska negativ uppfattning om vad och det ska kännas med nålbehandling. I samma ovetenskapliga tidning finns ännu en artikel om hur smärtan är obeskrivlig när nålen penetreras.

Dry needling vid musklerna mellan skulderbladen.

Det finns olika former att utföra dry needling och om det gör ont eller hur det gör är individuellt. Precis med manuell terapi och massage kan vissa metoder och utöver anse smärta är motiverat. Men smärta vid dry needling är inte syftet med behandlingen i sig och inget självändamål. Kursen inom dry needling vi arrangerar för terapeuter och vårdgivare där får du lära dig olika formera dry needling.

David Aston
Leg. Sjukgymnast