Inför användning av nålbehandling

Det finns en del lagar och förordningar att ta hänsyn till innan du börjar använda dry needling. Om du är legitimerad vårdgivare som exempelvis fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat behöver du inte anmäla din verksamhet till kommunen då är det IVO som är tillsynsmyndigheten men för övriga terapeuter som arbetar med nålbehandling gäller anmälningsplikt till kommunen du är verksam i. Men är du legitimerad ska du ändå ha dokumentation på samma sätt som de terapeuter som gör en anmälan till sin kommun. Dokumentation för legitimerade vårdgivare får ses som ett komplement till den patientsäkerhetsberättelse du är skyldig att tillhandahålla.

Läs mer här på Socialstyrelsen om:
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Basal handygien

Om möjligt ha gärna i förväg en kommunikation med kommunen innan du gör din anmälan så att du eventuellt kan få lite vägledning. Det skiljer sig mellan kommuner och inspektörer du tillsyn och bedömning sker.

Vårdgivare eller terapeuter som använder nålbehandling ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. I förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll preciseras delar av miljöbalkens krav på egenkontroll. En egenkontroll bör innehålla dina rutiner och upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar:

  • Hur du agerar vid misstanke om smitta eller kontraindikationer för behandling?
  • Hur ser underhåll av lokaler och inredning ut?
  • Hur tillämpar du god hygien vid patientnära arbetet?
  • Hur är dina rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning?
  • Vilken hantering och val av nålar du har?
  • Vilken kommunikation och information du ger patienterna angående dry needling?

Dokumentationen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten och IVO.  I dokumentation bör du kortfattat skriva vad du arbetar med på din klinik.

Riskavfall

Du är skyldig att ombesörja att använda nålar hanteras på korrekt sätt. Här måste du kontakta kommunen där du bedriver din verksamhet om vad som gäller med riskavfall som nålarna räknas till. Generellt sett ska inte olika apotek ta emot nålar från näringsidkare och speciella regler gäller oftast även vid transport av riskavfallet.

Nålar

Det finns en mängd olika nål och internetbutiker att beställa ifrån. Prisnivå från 40 kr till 90 kr för 100 sterilförpackade (styckvis) nålar avsedda för akupunktur eller dry needling är rimligt. Lämpliga nålar att inskaffa är i längd 30 mm, 50 mm och 70-75 mm. Det är att föredra att ha hylsa åtminstone till den längre nålarna. Vad gäller tjockleken på nålarna kan det vara bra att ha både tunna och lite tjockare nålar.

Mer information tas upp vår kurs

kursen vi har i dry needling går vi primärt igenom praktisk färdighetsträning för att på ett säkert vis använda nålar i behandling men även teoretiska moment ingår med mer information kring ovanstående.