Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller alltid. Även om du exempelvis arbetar extra som tränare på ett gym bör du fortsätta med tystnadsplikten. För att undvika inkonsekvens är detta viktigt. Naturligtvis kan du diskutera klientfall med kollegor om det är något som gynnar klienten. Oftast behöver man då inte peka ut klienten. Det är inte att rekommendera att konsultera en kollega eller specialist utan att fått ett samtycke av klienten.

Tystnadsplikten innebär kortfattat att det klienten söker dig för och berättar, samt vad du noterar vid din undersökning och behandling, inte under några omständigheter får spridas till andra. Undantag finns och det gäller då främst fall där polisen eller socialstyrelsen kräver uppgifter.

Vid behandling av barn är det mer komplicerat med tystnadsplikten. Socialstyrelsen har riktlinjer att det är barnet som ska vara i fokus men att detta är upp till vårdpersonalen att bedöma barnets mognadsgrad. Normalt har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Men det finns tillfällen då denna rätt inte gäller. Rätten gäller inte om de sekretesskyddade uppgifterna lämnas till förälder/vårdnadshavare då det kan vara till skada för barnet, oavsett ålder. Det kan till exempel röra sig om känsliga uppgifter som kan missbrukas av vårdnadshavaren och på så sätt allvarligt skada barnet. I vissa fall kan den unge har uppnått sådan ålder och mognad att han/hon självständigt förfogar över sekretessen. Då kan föräldern/vårdnadshavaren anses som utomstående och har då inte rätt till uppgifterna.