Etik och förhållningssätt

Etik och förhållningssätt

Det är naturligtvis naivt att tro att kroppen är som en maskin och att en massör eller terapeut bara påverkar fysiologiska mekanismer och musklerna. När det gäller de psykologiska aspekterna är omhändertagandet av klient eller patient en viktig del.

Empati

Empati är nyckelordet när det kommer till relationen mellan terapeut – klient. Vad innebär empati och vad är skillnaden mellan empati och sympati? Empati innebär att terapeuten gör en subjektiv inlevelse av klienten men tolkar informationen objektivt. Vid sympati sker det en subjektiv tolkning av den information klienten ger. En professionell terapeutisk hållning styrs av det som gagnar klienten men man behöver nödvändigtvis inte ha någon kompisrelation till klienten.

Kommunikation mellan människor kan ske på olika sätt. Antingen sker kommunikationen avsiktligt, det vill säga där man medvetet vill påverka någon, eller sker den oavsiktligt, när man omedvetet lämnar meddelande till sin omgivning. Den oavsiktliga kommunikationen sker med exempelvis kroppsspråket och mimik. Med denna bakgrund bör du som terapeut vara avslappnad och inte ge ett stressat intryck.

Det är viktigt att kunna lyssna aktivt som terapeut, vilket innebär att man utöver att höra det som sägs även registrera hur det sägs angående mimik, kroppsspråk och känslor.

Individens sjukdomsuppfattning formas av miljö och kultur. En fysisk sjukdom eller skada påverkar även individen psyke. Anpassa den information du ger till individen. Undvik att använda medicinska termer.

Ett samtal med bör ske i en lugn miljö och ni bör sitta på samma höjd. Vid samtalet ska fokus vara på:
• empati, förståelse och acceptans
• tala lite och lyssna mycket
• fråga varsamt – öppna frågor
• frågor av typen när, var och hur

patientundervisning är del av terapeutyrket.

Etik

Massage är en form av kroppsbehandling som tillhör hälsovården varför det ställs höga krav på att terapeuten agerar professionellt. Det krävs insikt och en strävan att följa etiska riktlinjer som är normgivande i många andra yrken inom hälsovården.

Som terapeut bör du respektera varje människas behov och rätt till ett värdigt bemötande. Ditt förhållande till din klient får inte påverkas av etnisk tillhörighet, livsåskådning eller politisk åsikt. Respektera klientens rätt till självbestämmande.

Var ödmjuk gentemot din egen hypotes om  klienten besvär. Om behandlingen efter 4-5 gånger inte har lett att du märkt positiva resultat bör du överväga om din hypotes var korrekt.

Förklara för klienten vad ni kommer att göra och varför. Exempelvis kan det upplevas generande att bli masserad vid sätesmusklerna och det är inte så logiskt för klienten att detta område behandlas om klienten söker för exempelvis ländryggsbesvär.

Var saklig. Berätta för klienten vilka kläder de behöver ta av sig så kan du undvika att pinsamma situationer uppstår.

Kommunicera om hur han/hon vill ha det. Vill de ha musik på, vill de att du pratar under behandlingen osv.

Ha ögonkontakt med klienten och inte på klientens kropp. När klienten klär av sig kan du som terapeut titta åt ett annat håll. Har man ett professionellt förhållningssätt kommer en generande situation ej att uppstå.

Under inga omständigheter ska man kommentera klientens kropp, som t.ex. ”vilket fult ärr du har!”, ”vad tjock du är!” osv.

Iaktta tystlåtenhet om varje klienten som rådfrågar dig eller kommer till dig på behandling, såvida inte klientens väl äventyras.

Var inte för självsäker och utge heller inte att din behandling är den enda rätta. Långt ifrån alla besvär från rörelseapparaten har en muskulär orsak eller kan behandlas med massage. Massage är ändå vid de flesta tillfällen uppskattat av klientens på grund av den avslappning/avspänning som uppnås.

Garantera aldrig att du framgångsrikt kan hjälpa klienten med dennes besvär. Skulle du misslyckas med att hjälpa klienten kan du och klienten hamna i en konfliktsituation.

Vid osäkerhet om kontraindikationer för behandling avstå hellre från att behandla. Hänvisa klienten till en läkare. Detta upplevs mer seriöst och klienten förlorar inte förtroendet för dig, utan snarare tvärtom.

Tala inte illa eller nedsättande om andra terapeuter. Visa respekt. Det finns många olika inriktningar vid behandling av samma besvär.

Din marknadsföring ska vara saklig till innehåll och korrekt. Den får varken till form eller innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra terapeuter.

Framställ dig inte som skickligare än dina kollegor.

Ändra aldrig på den behandling som klienten erhållit från legitimerad vårdpersonal.

Det är bara legitimerad sjukvårdspersonal som får ge råd per telefon till klienter.

Det är du som terapeut som bestämmer vem och vad du vill behandla. Om t.ex. en klienten upplevs som hotfull eller kränkande, behandla ej. Om klienten är smutsig, be denne tvätta sig.

Håll dig ajour med utvecklingen inom ditt yrke.

Reflektera kontinuerligt kring din arbetsmetodik som terapeut. Både det som berör själva massageteknikerna och hur du bemöter klienten.

Det är fel att säga åt klienten att ta av sig trosor/kalsonger eller bh. Det är att genom att säga åt någon att klä av sig som man riskerar en integritetskränkning. En klient som till exempel kommer direkt ur bastun behöver man inte be klä på sig – men du täcker med handdukar!

Det är fel att vidta behandlande grepp såsom töjning eller pressur utan att förklara för klienten varför man gör det. Klienten ska acceptera behandlingen.

Det är fel att dra ner eller dra åt sidan klädesplagg utan att förklara och be om tillstånd. För klienten är det inte alls självklart att exempelvis bh-band och trosor eller kalsonger är i vägen för vissa massagegrepp.

Det är fel att, även som konversation, under behandlingen att ställa frågor om klientens privatliv eller berätta om sitt eget privatliv utan att vara tillfrågad. Det är lätt att behandlingssituationen blir avslappnad och många klienter pratar gärna om sig och sina förhållanden. I den situationen är det lätt att terapeuten dras med i stämningen och berättar om sitt eget privatliv och på ett sätt som vid en plötslig stämningsförändring kan kännas intimt eller rent av påträngande.

Det är alltid fel att, även om kontakten känns väldigt bra, föreslå klienten privat umgänge eller att acceptera sådana förslag. En professionell relation får inte blandas ihop med privatliv. När så sker går det så gott som aldrig att upprätthålla professionaliteten i relationen.