Komplementärmedicin i svensk hälsovård

En utredning beställd av regering om alternativ- och komplementärmedicin har nylingen blivit färdig. Utredning är på över 600 sidor och du finner den här Komplementär- och alternativ medicin och vård- säkerhet, kunskap, dialog. SOU 2019:15

Jag har sammanfattat en del av utredningen och har även tagit lite åsikter kring utredningen.

Sammanfattning av några av utrednings förslag

Förslagen ska ge bättre underlag för välinformerade val om man överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen ska också tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård.

För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM motsvarande cirka 1–2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Socialstyrelsen rekommenderas även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och sjukvårdspersonal.

En riktlinjde för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara ursprungsneutral. Komplementärmedicinska metoder bör alltså tas upp i hälso- och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår man att utvärdera komplementära metoder som skulle kunna vara aktuella.

Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till neutral information om komplementär och alternativ vård. Utredningen förelsår att en flik skapas på Vårdguiden där Socialstyrelsen ska vara källägare till informationen. Information med ur ett konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets webbsida.

Ett förbud föreslås för KAM-utövare att utreda och behandla allvarlig sjukdom, sjukdom vid graviditet och psykisk sjukdom. Symtomlindrande åtgärder ska däremot vara tillåtna.

Det föreslås även ett förbud mot att utreda och behandla sjukdomar hos barn under femton års ålder men symtomlindrande åtgärder ska vara tillåtna.

Ny lag om bestämmelse kring straffansvar för terapeut som inte bara uppsåtligen orsakar skada eller fara för skada, utan även för den terapeut som är oaktsam vilket leder skada. Brister i erfarenhet eller kunskap ska inte befria terapeuten från ansvar.

Reflektion

Det är inte första utredning som görs om KAM och en utredning för mer än 10 år sedan hade förslag på ett register över olika terapeuter inom KAM vilket det inte ledde till något. En utredning är inget annat än förslag och det är oklart vad som kommer ske. Personligen anser jag att en del saker som tas upp är meningsfullt men utredningar vidhåller att man inte har definierat vad räknas till KAM och detta blir nog något bör ske först. En del metoder som exempelvis massage och akupunktur användas idag av såväl legitimerade vårdgivare som terapeuter utan legitimation. Sedan handlar det också om syften med användning av viss behandlingsmetod. Används till exempel akupunktur för smärtlindring eller för att behandla invärtesmedicinska sjukdom? Vad räknas till allvarlig sjukdom? Nuvarande lagstiftning tar upp cancer, diabetes, sjukdomar vid graviditet och smittosamma sjukdomar.

Akupunktur är metod som använd av såväl legitimerade vårdgivare som KAM-terapeuter.


Jag tolkar det som att utredning egentligen vill bland annat ställa högre krav på utövare inom KAM vilket i sin tur även kräver utbildningsarrangörer behöver förbättras evidensbaserad förhållningssätt. I utredning nämns att det bara majoriteten av utbildningarna i Sverige inom KAM sker utan statlig tillsyn men där en massageterapeututbildning sker via Yrkeshögskola.

Malmö den 5 juli 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *